سبد خرید

مرور محصولات و خدمات


میزبانی لینوکس - خارج از کشور - 10 مگابایتی
 30,000ريال سالانه

میزبانی لینوکس - خارج از کشور - 25 مگابایتی
 50,000ريال سالانه

میزبانی لینوکس - خارج از کشور - 50 مگابایتی
 70,000ريال سالانه

میزبانی لینوکس - خارج از کشور - 100 مگابایتی
 50,000ريال ماهانه
 140,000ريال سالانه

میزبانی لینوکس - خارج از کشور - 200 مگابایتی
 220,000ريال سالانه

میزبانی لینوکس - خارج از کشور - 300 مگابایتی
 350,000ريال سالانه

میزبانی لینوکس - خارج از کشور - 500 مگابایتی
 320,000ريال سالانه

میزبانی لینوکس - خارج از کشور - 1 گیگابایتی
 520,000ريال سالانه

میزبانی لینوکس - ویژه - 100 مگابایتی
 35,000ريال ماهانه
 190,000ريال شش ماهه
 350,000ريال سالانه

میزبانی لینوکس - ویژه - 200 مگابایتی
 50,000ريال ماهانه
 300,000ريال شش ماهه
 550,000ريال سالانه

میزبانی لینوکس - ویژه - 300 مگابایتی
 65,000ريال ماهانه
 400,000ريال شش ماهه
 750,000ريال سالانه

میزبانی لینوکس - ویژه - 500مگابایتی
 950,000ريال سالانه

لینوکس - سازمانی - 3 گیگابایتی
 300,000ريال ماهانه
 850,000ريال سه ماهه
 1,750,000ريال شش ماهه
 3,500,000ريال سالانه

لینوکس سازمانی - یک گیگابایتی
 160,000ريال ماهانه
 450,000ريال سه ماهه
 890,000ريال شش ماهه
 1,750,000ريال سالانه

میزبانی لینوکس - ویژه - 2 گیگابایتی
 270,000ريال ماهانه
 785,000ريال سه ماهه
 1,580,000ريال شش ماهه
 2,950,000ريال سالانه

لینوکس - ویژه - ده گیگابایتی
 800,000ريال ماهانه
 2,200,000ريال سه ماهه
 4,650,000ريال شش ماهه
 9,000,000ريال سالانه

لینوکس - نامحدود - آلمان
 180,000ريال ماهانه
 1,050,000ريال شش ماهه
 1,950,000ريال سالانه